Algemene voorwaarden

DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
 2. De contractant:
 • De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 1. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van ??n of meer technieken voor communicatie op afstand. De contractant verstrekt een opdracht op de website van Fotografieprinten om een of meerdere producten van Fotografieprinten te laten produceren en verzenden.
 2. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat contractant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 3. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de contractant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de contractant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Dag: Kalenderdag;
 6. Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de contractant of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Fotografieprinten en een klant, alsmede op alle door Fotografieprinten aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.


De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en Fotografieprinten deze bestelling heeft geaccepteerd.

3.2.

Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat Fotografieprinten de aard van het materiaal door toezending daarvan aan Fotografieprinten van de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal Fotografieprinten de klant binnen 24 uur, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.

3.3.

Mocht Fotografieprinten de bestelling niet accepteren, zal Fotografieprinten het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal Fotografieprinten vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van Fotografieprinten alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door Fotografieprinten te worden betaald.

3.4.

De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

3.5.

Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

Prijzen

4.1.

De door Fotografieprinten gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten, tenzij anders vermeld. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs.

4.2.

Indien de prijzen, voordat Fotografieprinten in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door Fotografieprinten worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient Fotografieprinten binnen vijf dagen na ontvangst van de door Fotografieprinten verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Fotografieprinten en de klant geen overeenkomst tot stand.

4.3.

In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke Fotografieprinten zonder btw in rekening brengt, zal Fotografieprinten op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan Fotografieprinten niet bekend is en op verzoek van Fotografieprinten niet bekend wordt gemaakt dient Fotografieprinten btw te berekenen.

De klant vrijwaart Fotografieprinten voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat Fotografieprinten lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan Fotografieprinten niet bekende redenen Fotografieprinten op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.

4.4.

Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Betaling

5.1.

Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op bankrekening NL10 INGB 0008 1899 38 ten name van Fotografieprinten te Andel, dan wel per Ideal of mister cash.

5.2.

In geval van betaling op rekening blijft het door Fotografieprinten geleverde product eigendom van Fotografieprinten totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.

Levering

6.1.

De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan Fotografieprinten.

6.2.

De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

6.3

Levering aan de klanten van Fotografen geschieden onder het white label principe. Dit houdt in dat er geen reclame en of naamsvermelding of welke andere link met Fotografie Printen dan ook op het product en/of de verpakking komt te staan. Desgewenst kunnen er wel de gegevens van de fotograaf op komen te staan. 

Levertijd

7.1.

De producten worden binnen maximaal 5 werkdagen verzonden. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Fotografieprinten van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en eventueel bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het langst gelegen van de twee voornoemde tijdstippen. Tenzij een andere verzendtijd uitdrukkelijk bij een product vermeld staat.


7.2.

Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Fotografieprinten.

7.3.

De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Fotografieprinten niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Fotografieprinten pas in verzuim nadat de klant Fotografieprinten schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Fotografieprinten binnen deze termijn is uitgebleven.

Verzuim/aansprakelijkheid

81.

Indien Fotografieprinten ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Fotografieprinten terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

8.2.

In geval Fotografieprinten met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Fotografieprinten het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

8.3.

Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Fotografieprinten voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Fotografieprinten slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Fotografieprinten is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Fotografieprinten. De aansprakelijkheid van Fotografieprinten is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Fotografieprinten beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Fotografieprinten is tekortgeschoten.

8.4.

De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Fotografieprinten te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Fotografieprinten en de klant gesloten overeenkomst.

8.5.

In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

Ter beschikking gesteld materiaal

9.1.

De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Fotografieprinten. Het materiaal blijft eigendom van de klant.

Fotografieprinten zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Fotografieprinten te verwachten zorg behandelen.

9.2.

De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van het materiaal, alvorens dit aan Fotografieprinten ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.

9.3.

De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Fotografieprinten is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Fotografieprinten is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

9.4.

Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen doet Fotografieprinten in alle gevallen aangifte bij de politie. 

Intellectuele eigendomsrechten

10.1.

Fotografieprinten accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Fotografieprinten door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Fotografieprinten voor alle schade die Fotografieprinten ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Fotografieprinten door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Fotografieprinten veroorzaakte kosten.

10.2

Aangeleverde foto’s blijven ten alle tijden eigendom van de fotograaf. Fotografie Printen heeft niet het recht deze aangeleverde foto’s zonder toestemming openbaar te maken op welke wijze dan ook met uitzondering van het leveren van het bestelde product.

Toepasselijk recht

11.1.

Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2

Er wordt geacht dat geschillenen onderling worden opgelost. Indien er geen gewenste oplossing tot stand komt kunnen er verdere stappen ondernomen worden (één van) beide partijen.